Головна

Doctrina multĭplex, verĭtas una – Наук багато, істина одна.

 Освітня програма (освітньо-професійна або освітньо-наукова) – система  освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка здійснюється підготовка фахівців на понад 200 освітніх програмах, зокрема у 2021 році відбувся набір слухачів на:

  • 103 освітньо-професійні програми – на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;
  • 103 освітньо-професійні та 6 освітньо-наукових програм –  на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
  • 32 освітньо-наукові програми – на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

  Каталог  містить опис освітніх програм, на які здійснювався набір у 2021 році, та архів за попередні роки.